Новини

ВАЖНО!!!

Уважаеми родители,

Във връзка с отпускане на месечна целева помощ при временни противоепедемични мерки на територията на Република България за семейства с деца до 14-годишна възраст, Ви информираме, че Детска градина „Пинокио“ ще издава служебни бележки на родители, които ще ползват помощта. Ако желаете да Ви бъде издадена такава бележка, моля подайте Заявление до детската градина, което да съдържа следната информация:

– Трите имена на родителя, който ще ползва помощта;

– ЕГН на родителя;

– Адрес на родителя;

– Трите имена на детето;

– ЕГН на детето;

– Група за учебната 2020/2021 година.

Заявленията изтеглете тук и се подават в администрация в детската градина.

ВАЖНО!!!

На основание Заповед РД09-3205/13.11.2020г. по препоръка на Регионална здравна инспекция и предложение на г-н Димитър Николов, кмет на община Бургас, в периода  от 13.11.2020г. до 13.12. 2020г. отсъствията на децата/3 и 4 група/, записани за задължително предучилищно образование, в детските градини и в училища на територията на община Бургас, да са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора. Отсъствията са по уважителни /семейни/ причини.

 

ВАЖНО!!!

НОВО:Съгласно изменения в Наредба № 5 за предучилищното образование от 2016 г. влезли в сила от 02.10.2020 г. отсъствията на децата по чл. 10, ал. 1 през учебно време по семейни причини за учебната 2020-2021 година са допустими за не повече от 20 дни при условията на чл. 10, ал. 2.

СТАРО: Чл. 10. (1) Децата от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

(2) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.)

 

 

 

 

Свържете се с нас

Детска градина "Пинокио"

гр. Бургас, Районен Център: " Меден Рудник", срещу бл. 122.

Тел: 0878971982

Mail: pinokiodg@gmail.comФорма за контакт