ДГ "ПИНОКИО"  участва в 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.018-0001 "ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ".

Това даде възможност за  назначаване на 0,5 щатна бройка "ПСИХОЛОГ" и дооборудване на кабинет.

Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища.

По проекта  се прилагат модели и инструменти за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания. Ще се разработват и инструменти за оценка на потребностите на деца и ученици с изявени дарби, както и на тези в риск. Въз основа на тази оценка ще се планира конкретната допълнителна подкрепа за личностно развитие за всяко дете и ученик, която да доведе до неговата бъдеща успешна социална и професионална реализация. Затова от изключително важно значение в този процес е да се създадат модели и инструменти за приобщаващо образование, поставящи акцент върху идентифициране на силните страни на детето и ученика, за развитието на които да се планира подходяща допълнителна подкрепа.

Проведени са обучения на специалистите от ДГ "Пинокио" по проекта за прилагане на правилни подходи при използването на т.нар. „Карта за функционална оценка“, както и за прилагането на другите инструменти, разработени по проекта, за оценяване на потребностите и за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания,  с изявени дарби и в риск.

Проекта е насочен към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез дейности за допълнителна подкрепа. Съвкупността от дейностите за допълнителна подкрепа, които ще се реализират с децата и учениците, ще подобри качеството на образованието им, ще осигури по-доброто им приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование, както и тяхната бъдеща успешна социализация и реализация.

Създадени са групи за подкрепа и взаимопомощ в детската градина за изпълнение на Дейност 6. „Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата“ по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, Поддейност 6.1. Психологическа подкрепа на родители за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение на децата.

Поставили сме си задачи за работа с родители в процеса на приобщаващо образование, включително за превенция на насилието и преодоляване на проблемно поведение, включително създаване на група за подкрепа и взаимопомощ. Това включва родителски срещи за обсъждане на ефективни подходи за работа с лица изложени на насилие, агресия и тормоз, индивидуална работа с родители свързана с проблемно поведение и създаване и осъществяване на подходи за работа с родители.

Всички цели и задачи, които сме си поставили по проекта осъществяваме, чрез провеждане на беседи, разкискване на казуси, групова работа, чрез тренинги за родители във „Водна стая“, зала „Интерактивен под“, чрез „Приказкотерапия“.

 

Свържете се с нас

Детска градина "Пинокио"

гр. Бургас, Районен Център: " Меден Рудник", срещу бл. 122.

Тел: 0878971982

Mail: info-200121@edu.mon.bgФорма за контакт